bush league


bush league

The English annotation is below. (English-Russian). 2003.